Sapanca Gölü Kırkpınar sahilindeki Green Blue Restoran ihalede

0
212
+100%-

SAPANCA- Sapanca Belediyesi’ne ait Sapanca Gölü’nün Kırkpınar sahilinde bulunan ve şuan Green Blue Restaurant adıyla özel bir şirket tarafından işletilen taşınmazın kiralanmasına ait ihale tarihi belli oldu.

23 Kasım Çarşamba günü saat 15:00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşecek ihalede 10 yıllık muhammen bedel 1 milyon 627 bin 118 lira olarak ilan edildi.

İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Melih Kibar Sahilyolu Caddesi 12 pafta 1324 parsel ve 12 pafta 717 parselde kayıtlı taşınmazlar ve tüm demirbaş ve müştemilatı ile birlikte taşınmazlar üzerinde kurulu takribi 420 m2 büyüklüğünde kayıkhane ve günübirlik sosyal tesisleri 03.10.2016 tarih ve 2016/77 sayılı Meclis Kararı ile 10 yıllığına kiraya verilmesine karar verildi. Belediyemiz Encümenin 19.10.2016 tarih ve 2016/ sayılı kararı ile ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İhalenin Muhammen Bedeli: 1.627.118,40-Tl.

İhalenin Geçici Teminatı: 48.813,55-Tl.

İhalenin Yeri: 23.11.2016 Çarşamba günü saat 15:00’da Sapanca Belediye Meclis Toplantı Salonu

İhale Adresi: Rüstempaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:12 Sapanca / Sakarya adresinde yapılacaktır.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

İkametgah belgesi, irtibat için telefon ve faks numarası

Gerçek kişilerde Nüfus cüzdanı sureti

Tebligat için Türkiye’de adres

Geçici teminat belgesi (ASIL),

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak “Borcu Yoktur” belgesi,

İhale şartnamesinin alındığına dair makbuz ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış (2016) odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış (2016) tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

h-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdiki imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ı-) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair ihale tarihinden en fazla 1 ay önce düzenlenmiş belge,

i-) Gelir ve Kurumlar vergisi borcu olmadığına dair, Vergi Dairesinden ihale ayında veya ihalenin yapıldığı aydan bir önceki ayda temin edilmiş belge,

j-) Ortak girişimler ihaleye katılabilir. Ortak girişimlerin ihaleye girmesi halinde noter tarafından düzenlenmiş ortaklık beyannamesi ve ortalık sözleşmesi,

k-) Gerçek kişilerde Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı

l-) Katılacak olan firma veya ortaklıklarının; Minimum 400 m2 kapalı, 10 dönüm açık alanda, minimum 10 yıl aralıksız Restaurant İşletme tecrübesine, işletmenin gerektirdiği ruhsatlara (TAPDK vs.) ve minimum 400.000,00-Tl. şirket sermayesine haiz olması,

İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Sapanca Belediyesi Muhasebe Müdürlüğünde görülebilir ve 500,00-Tl. karşılığın da temin edilebilir.

İhaleye katılacak olan isteklilerin 3. Maddede istenilen belgelerin ihale günü 15:00’a kadar kapalı bir zarf içerisinde Sapanca Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğüne makbuz karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle ihale saatine kadar idareye ulaşmayan tekliler işleme konulmayacaktır.

YORUM YOK

CEVAP VER

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.